Meningen med Tvillingesjæles Liv

For mig er du noget ganske særligt,

og det vil du nok altid være.

Det varmer mit hjerte, når jeg tænker på dig.

 

Du er noget ganske særligt,

et helt utrolig dejligt menneske,

der fortjener at blive taget vare på.


Mit hjerte længes efter dig.Tvillingesjælenes liv sammen har et spirituelt kald. Der er en højere mening med, at de mødes i dette liv. Deres møder er over en årrække. De er ofte kortvarige og med lang tids mellemrum mellem hver gang. Møderne er følelsesmæssigt meget kraftfulde, og sætter meget stærke følelsesmæssige reaktioner i gang, som dermed skubber deres videre udvikling i gang. Derfor er de nødt til at have perioder med bearbejdning og spirituel modning, før de kan være sammen igen.

 

Når vi taler om, at tvillingesjæle ligner hinanden, er det ikke på det fysiske, men på det spirituelle plan. Deres udvikling er parallel således, at deres livstemaer og udviklingstemaer er de samme. I den fysiske forståelse kan de ikke løfte hinanden, men ved at forfine deres egen energifrekvens, og ved at udvikle deres følelsesregister vil deres åndelige udvikling højnes, og de løfter dermed hinanden sjæleligt.

 

En sammenligning på det ydre plan giver ikke mening, da det udelukkende er sjælens udvikling, der er meningsfyldt, og som er formålet med deres kærlighed.Det skal gennemgå hele udviklingen til et fuldkomment menneske på jorden. Et menneske, der kan rumme hele følelsesregisteret fra den ene yderlighed til den anden, og som udvikler sig til et fuldkomment, åndeligt væsen, der kan rumme hele lysregisteret fra den ene yderlighed til den anden. Kun gennem denne udvikling bliver vi i stand til at leve helt med os selv, at rumme alt ved os selv og alt i livet på godt og ondt og får den hele og fulde fred og accept således, at vi kan leve livet med vor tvillingesjæl.


Vi skal kunne rumme hele livet, og alt det byder os, også yderlighederne i fred og accept,

for at kunne leve lykkeligt med vores tvillingesjæl.

 

Når de forenes i betingelsesløs kærlighed, som er en kærlighed der er lige så stor til dem selv som til deres tvillingeflamme, er det en kærlighed, der er så guddommelig lys og ren og klar, at den belyser alt rundt sig. Det er en kærlighed, der elsker, accepterer og rummer alle livets emner og temaer. Undervejs i dette udviklingsforløb kan der være mange forhindringer, både fordi det er guddommeligt styret, men også fordi der er en del af jordelivets eksistens, som ikke ønsker at blive belyst. Den har til opgave at modarbejde belysningen. Da er det vigtigt at bede det guddommelige univers om hjælp, beskyttelse og vejledning.

 

Det er vigtigt at forbinde sig til det guddommelige lys og være i lysets beskyttelse under denne udvikling.

 

Den overordnede mening med tvillingesjæles forening er manifesteringen af guddommeligt lys og

betingelsesløs kærlighed.

 

Hvordan det så skal udfoldes på det fysiske plan er individuelt.

 

Tvillingeflammerne har et helt eller delvist platonisk forhold i perioder, hvor det i stedet er deres sjæle der mødes. Dette sker ofte i søvnen, hvor sjælene danser i en spiral eller på andre måder omfavner hinanden. De to er næsten altid forbundet telepatisk, og ved derfor, hvordan den anden har det. Det er netop derfor, det er ekstra vigtigt at skabe sin egen positive udvikling og højne sin energifrekvens, så sjælenes energiudveksling bliver af en ren og klar energi. De er oprindeligt af den samme sjæl, og er derfor i deres essens af det samme stof. De følger hinanden gennem livene, men er ikke duplikater af hinanden. En tvillingesjæl kan være længere i sin spirituelle udvikling, dog ikke meget længere, de to henter hinanden op igennem forløbene.


De påtager sig også megen karma gennem de mange liv, for derigennem at give og modtage hinandens udvikling. Det er liv helt tilbage til de tidlige liv som urmenneske på jorden og måske også før det.

 

Det er af stor betydning at påtage sig arbejdet med at heale og forløse de mange karmiske bindinger dem imellem for at opnå en kærlig forening.

 

De er oprindeligt af den samme sjæl. Der er en mening med deres forhold. De har et spirituelt kald som følge af den udvikling, de tager. Det er vigtigt at forstå, at der ikke er nogen vej tilbage, når de mødes. Der er ikke et frit valg, og det er ikke muligt at ændre på forløbet. Det er kun et spørgsmål om, hvor længe tvillingesjælene er om at nå deres udviklingspotentiale.

 

Den seksuelle tiltrækning mellem tvillingeflammerne er meget intens og stærk, til tider magnetisk, og der foregår en stor energiudveksling imellem de to under elskov. Dette gør oplevelsen til noget helt specielt, men som forløser også mange spændinger og blokeringer i chakrene og ellers i kroppen. Oplevelsen er ikke sammenlignbart med noget andet. Det kan være en udfordring at håndtere så stærke følelsesmæssige påvirkninger, og det medfører meget varierende reaktioner.

 

Generelt kan det siges, at det, tvillingeflammerne oplever og gennemgår ikke kan sammenlignes med noget andet forhold og ikke er det samme som når sjælevenner mødes. Sjælevenner har en del nemmere ved at danne par og leve kærligt sammen. Tvillingeflammer har en stor længsel efter at være sammen. De søger hinanden igen og igen i deres forsøg på at danne par, uden at det lykkes særlig nemt eller hurtigt. Men det er muligt, selv om det ikke så ofte blive.

 

Tvillingesjælenes livsforløb bliver anderledes end ellers når to mennesker mødes. Der er en en stærkere, guddommelig styring og det er så stærke energier og så ofte voldsomme følelser, der viser sig. Viljen har minimal indflydelse. Jo mere tvillingesjælene overgiver sig til kærligheden i forholdet, des mindre viljesstyring er der mellem dem. Viljesaspektet opløses til sidst helt. De gængse normer om godt og dårligt, rigtig og forkert, bliver meningsløse, og det er vigtigt at opløse dem i sindet for at komme dybere ind hjertets kærlighed. Ved tilgivelsen af sig selv og ved accepten af det, der er sket, og det meningsfulde i tvillingesjæles modsætningsfyldte og altopslugende kærlighed, skabes en dyb indre lykke og glæde. Dette healer deres forhold.

 

Smerten åbner vore hjerteblade og sætter udviklingstempoet op.

Vi undgår smerten ved at gå dybere ind i vor hjertenatur og derigennem forbinde os til Gud i os.

 

Den ubærlige smerte og længsel er der hele tiden, så længe de er adskilt. Det er smerten over en kærlighed, som endnu ikke kan opleves i det fysiske liv som par. Længslen efter denne intense stærke kærlighed, som vi alle dybest set længes og higer efter. Det er den kærlighed, som gør dagligdagens tumulter uvæsentlige, og den kærlighed, hvor vi er urørlige i lykke og glæde. Smerten og længslen er så stærk, at vores vilje er nødt til at give slip. Vi er nødt til at give efter og overgive os.


Det er en proces, som vores viljestærke vilje ikke frivilligt går ind i. Derfor er smerten en hjælp til at give slip og overgive os. Når vi overgiver os til vores skæbne eller til livet eller Guds ønsker, kan vi nærme os vores hjertes indre. Der kan vi finde den betingelsesløse kærlighed og følelsen af lykke.

 

Vi skal finde ind til vores hjertes indre for at blive hele og rumme lys, lykke og kærlighed. Da er vi i stand til at elske os selv fuldt og helt, og da kan vi også forenes med vores tvillingesjæl. Når vi elsker os selv elsker vi alle andre. Når vi tilgiver os selv, tilgiver vi alle andre.


Når vi låser op til vores sjæl for at elske os selv låser vi op til et liv i kærlighed,

og kan da forenes med dem, vi elsker.


armedon.com ©2007  alle rettigheder forbeholdes